Polityka Prywatności uwzględniająca obowiązki wynikające z tzw. rozporządzenia RODO

Zeitwerk Sp. zo.o. prowadzący działalność pod nazwą Gardenmatic główne miejsce wykonywania działalności: Stary Targ (82-410), ul. Główna 7 (dalej jako Gardenmatic , „My” lub „„Nas/ Nam/ Nami”) dokłada wszelkich starań, aby chronić i szanować Twoją prywatność.

Niniejsza Polityka (wraz z innymi dokumentami, o których mowa w niniejszym dokumencie) opisuje, jakie dane osobowe zbieramy oraz w jaki sposób są one przetwarzane.

Dane osobowe, które możemy od Ciebie gromadzić:

Będziemy zbierać dane osobowe na temat Twojego korzystania z strony internetowej www.gardenmatic.eu, w tym informacje dotyczące ruchu w serwisie, informacje o lokalizacji, dane dzienników logowania, treści formularzy kontaktowych i ankiet oraz inne informacje komunikacyjne i zasoby, które wykorzystujesz. Dzięki zbieraniu tych danych osobowych, ułatwimy Tobie w przyszłości wizytę na naszej stronie internetowej oraz będziemy też mogli zasugerować użyteczną Treść kierowaną do Ciebie w oparciu o lokalizację, z której korzystasz ze strony internetowej.

Będziemy zbierać wszelkie informacje, które nam przekazujesz, korzystając z naszych formularzy kontaktowych (np. „Kontakt”, „Wyślij wiadomość”, "). Przekazanie Twoich danych osobowych za pośrednictwem naszych formularzy nie jest wymogiem ustawowym ani umownym; należy jednak zauważyć, że pola oznaczone gwiazdką (*) są polami obowiązkowymi, ponieważ potrzebujemy tych danych, aby uwzględnić Twój wniosek. Inne dane lub dane osobowe, którymi się z nami dzielisz w trakcie wypełniania naszych formularzy kontaktowych, są przekazywane według Twojego wyłącznego uznania. Jeżeli skontaktujesz się z Nami, zachowamy zapis takiej korespondencji.

Możemy także przechowywać ciasteczka zgodnie ze szczegółowymi zapisami w naszej Polityce plików cookies.

 

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez nas w następujących celach:

aby jak najlepiej dostosować Treść i zasoby zgodnie z Twoimi preferencjami;

aby odpowiedzieć na Twoją prośbę lub pytania, kiedy się z Nami kontaktujesz;

aby wysyłać Ci inne informacje – takie jak np. nadchodzące wydarzenia Gardenmatic;

aby pomóc nam tworzyć, publikować i ulepszać Treść, która Ciebie dotyczy;

aby zapewnić, że Treść przekazywana za pośrednictwem Strony internetowej jest przedstawiana w najbardziej skuteczny sposób dla Ciebie i Twojego urządzenia;

aby umożliwić Ci uczestnictwo w interaktywnym działaniu naszej Strony internetowej, gdy będziesz tego chciał;

aby dalej rozwijać i ulepszać Stronę internetową oraz systemy na niej funkcjonujące;

Wykorzystywanie przez nas Twoich danych zgodnie z powyższym opisem jest dozwolone na mocy właściwych przepisów o ochronie danych, ponieważ jest ono

niezbędne dla naszych zgodnych z prawem uzasadnionych interesów w celu osiągnięcia wyznaczonych powyżej celów, jednak w żadnym przypadku nie będą one ważniejsze od Twoich interesów dotyczących prywatności;

niezbędne – w niektórych przypadkach – do wywiązywania się przez Nas z odpowiedzialności prawnej i regulacyjnej, takiej jak dokonywanie ujawnień władzom, organom nadzoru lub organom państwa;

niezbędne – w niektórych przypadkach – do wykonania zadań w interesie publicznym oraz niezbędne – gdy wykorzystujemy szczególne kategorie danych osobowych – do ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych lub tam, gdzie przetwarzanie dotyczy danych osobowych w domenie publicznej;

we wskazanych okolicznościach, przetwarzane za Twoją zgodą, którą każdorazowo pozyskujemy, np. w sytuacji, gdy zgadzasz się na otrzymywanie informacji marketingowych i wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres wymagany, w celu wywiązania się z naszych obowiazków prawnych.

Okresy przechowywania Twoich danych osobowych zależą od danego celu przetwarzania danych, dla którego one mają być przetwarzane oraz od danego narzędzia, za pomocą którego dane są przetwarzane.

Kryteria stosowane do wyznaczenia właściwego okresu przechowywania uwzględniają, (i) konieczność osiągnięcia danego celu, (ii) konieczność dla realizacji naszych usług dla Ciebie (iii)okres na jaki udzieliłeś zgody, lub (iv) przepisy prawa;

 

Dzielenie się z osobami trzecimi

Aby usprawnić przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych oraz dostarczyć Ci treści lub zasoby, ujawniamy Twoje dane osobom trzecim. Jednakże ujawnienie to ma miejsce wyłącznie w następujących okolicznościach i następującym kategoriom podmiotów:

Dostawcom, wykonawcom: okresowo możemy współpracować z innymi spółkami lub osobami w celu świadczenia usług w naszym imieniu. Do przykładów zaliczamy: hosting lub utrzymywanie treści Strony internetowej, lub świadczenie określonych usług z wykorzystaniem Strony internetowej, świadczenie usług marketingowych. Dostawcy ci mają siedziby co do zasady w Polsce lub w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tacy odbiorcy mają jedynie dostęp do Twoich danych osobowych zgodnie ze zgłoszonym przez nich zapotrzebowaniem, zgodnie z celem wykonywania swoich obowiązków i nie wolno im wykorzystywać takich danych osobowych w innych celach. Odbiorcy ci będą podlegać również obowiązkom poufności wynikającej z umów;

Innym podmiotom należącym do Zeitwerk Sp. zo.o. (np. wszelkim spółkom bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanym przez Zeitwerk Sp. zo.o.).

Organom państwa, nadzoru lub organom ścigania;

 

Adresy IP i ciasteczka

Gromadzimy dane o Twoim komputerze, w tym także (jeśli, są dostępne) o Twoim adresie IP, systemie operacyjnym i rodzaju przeglądarki dla celów administracji systemem. Są to dane statystyczne o działaniach w zakresie przeglądania i wzorów naszych użytkowników i nie identyfikują one Ciebie ani żadnej innej osoby.

Z tego samego powodu możemy pozyskiwać dane o Twoim korzystaniu przez Ciebie z Internetu poprzez wykorzystanie plików – ciasteczek, które są zapisywane na urządzeniu z którego korzystasz.

Gdzie Twoje dane osobowe są przechowywane i przetwarzane?

Jak wyjaśniono w akapicie „Dzielenie się z osobami trzecimi”, dzielimy się Twoimi danymi osobowymi z następującymi podmiotami- a są to:

Dostawcy, wykonawcy: tam, gdzie korzystamy z usług dostawcy, wykonawcy Twoje dane osobowe pozostają pod naszą kontrolą i mamy wdrożone procedury celem zapewnienia, że Twoje dane osobowe podlegają należytej ochronie;

Pozostałe spółki w ramach Gardenmatic - Zeitwerk Sp. zo.o.:

Dokładamy wysiłków, celem zapewnienia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

 

Czy przesyłamy Twoje dane poza Polskę?

Twoje dane mogą być przekazywane i przetwarzane w jednym lub w kilku innych państwach znajdujących się poza Polską. Będziemy przekazywać Twoje dane jedynie do tych państw, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony Twoich danym, wymagany właściwymi przepisami prawa lub tam, gdzie Gardenmatic - Zeitwerk Sp. zo.o. wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia celem zachowania prywatności Twoich danych.

 

Bezpieczeństwo danych

Mimo że robimy co w naszej mocy, aby chronić Twoje dane osobowe, powinieneś mieć świadomość, że przekazywanie danych osobowych przez Internet nie jest w pełni bezpieczne i że nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przekazywanych przez Stronę internetową lub do osoby trzeciej; z tego powodu wszelkie przekazywanie danych osobowych odbywa się na Twoje własne ryzyko. Wykorzystujemy procedury operacyjne, jak i stosowne techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa celem zapobieżenia nieuprawionemu dostępowi, zmianie, usunięciu lub przekazaniu tych danych osobowych.

 

Twoje prawa. Jak możesz uzyskać dostęp, poprawić i usunąć Twoje dane osobowe?

Na mocy przepisów prawa o ochronie danych przysługują Ci następujące prawa:

Prawo do dostępu do oraz uzyskania kopii Twoich danych osobowych: Masz prawo do uzyskania informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane, możesz otrzymać dostęp do kopii posiadanych przez Nas Twoich danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania. W niektórych przypadkach możesz zażądać otrzymania od nas elektronicznej kopii Twoich danych.

Prawo do poprawy Twoich danych osobowych: Jeżeli jesteś w stanie wykazać, że posiadane przez Nas Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, możesz poprosić o aktualizację lub poprawę przetwarzanych informacji.

Prawo do bycia zapomnianym /usunięcia danych: W określonych okolicznościach masz prawo do usunięcia danych. Możesz zwrócić się z takim wnioskiem w dowolnym momencie, a Gardenmatic oceni, czy Twoja prośba zostanie uwzględniona, ze względu na przepisy i obowiązki prawne związane z przetwarzaniem tych danych. W przypadku gdy zgodnie z prawem uznamy, że Twoja prośba o usunięcie Twoich danych osobowych jest uzasadniona Gardenmatic usunie te dane bez zbędnej zwłoki.

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod następującym adresem: office@gardenmatic.eu

W zakresie, w jakim Nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych wynika z udzielonej przez Ciebie zgody, przysługuje Ci także prawo cofanięcia tej zgody w dowolnym czasie. Cofnięcie Twojej zgody nie będzie miało wpływu na legalność działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych podjętych w okresie jej trwania, to jest przed przez otrzymaniem informacji o cofnięciu Twojej zgody.

Ponadto przysługuje Ci prawo do złożenia skargi na nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych do lokalnych organów nadzoru.

Będziemy wysyłać do Ciebie za pośrednictwem poczty elektronicznej jedynie te komunikaty, na które wyraziłeś/aś zgodę.

Zmiany niniejszej Polityki

Warunki niniejszej Polityki mogą ulegać zmianie. Będziemy publikować wszelkie istotne zmiany w niniejszej Polityce, w formie zawiadomień na tej stronie internetowej lub kontaktując się z Tobą za pośrednictwem innych kanałów komunikacji.

 

Polityka dotycząca cookies w związku z obowiązywaniem rozporządzenia RODO

 

Wykorzystujemy nasze własne i standardowe pliki cookies osób trzecich w celu uzyskania danych o zachowaniu użytkownika podczas wizyty na naszej Stronie Internetowej, a także śledzimy, jak często dany użytkownik odwiedza Stronę Internetową. Zbierane przez nas informacje są anonimowe i nie umożliwiają zidentyfikowania użytkownika jako konkretnej osoby, chyba że użytkownik poda nam swoje dane, wypełniając formularz lub korzystając z innej funkcji oferowanej na Stronie Internetowej. W przypadku zbierania danych osobowych przez Gardenmatic zbieranie danych jest objęte naszą Polityką Prywatności dostępną.

Co śledzimy?

Na Stronie Internetowej nie używamy żadnych plików cookies o niepożądanym i ingerencyjnym charakterze w celu zbierania danych osobowych. Używamy standardowych plików cookies osób trzecich, takich jak Google Analytics, do śledzenia zachowania użytkownika on-line i uzyskiwania informacji statystycznych na poziomie zagregowanym w następujący sposób:

Śledzimy liczbę odwiedzin Strony Internetowej, informacje o stronie internetowej, którą użytkownik odwiedził przed wejściem na Stronę Internetową, oraz informacje o stronie internetowej, którą użytkownik odwiedził po opuszczeniu naszej Strony Internetowej.

Plik cookie jest przechowywany na urządzeniu użytkownika przez okres nie dłuższy niż dwa (2) lata. W tym celu wykorzystuje się adres IP użytkownika. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które przeglądarka użytkownika przechowuje na urządzeniach, za pośrednictwem których użytkownik korzysta ze Strony Internetowej. Pozwala nam to śledzić, czy użytkownik ponownie odwiedza Stronę Internetową.

Jak zarządzać plikami cookies?

O ile przeglądarka nie zostanie ustawiona tak, by odrzucała pliki cookies, nasz system będzie je wysyłał za każdym razem, gdy użytkownik będzie uzyskiwać dostęp do Strony Internetowej.

Użytkownik może odrzucić pliki cookies przez wybranie odpowiednich ustawień przeglądarki. Spowoduje to usunięcie wszystkich szczegółów z pliku cookie. Jeśli jednak użytkownik zmieni ustawienia w ten sposób, może nie mieć możliwości dostępu do niektórych części Strony Internetowej lub możliwości korzystania z określonych funkcji.

Pliki cookies osób trzecich

Podczas wizyty na Stronie Internetowej mogą Państwo również zauważyć treści od osób trzecich. Możemy również zaoferować Państwu możliwość dalszego angażowania się w nasze działania i udostępniania informacji innym osobom za pośrednictwem sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Linkedln i Twitter. Ta treść jest regularnie aktualizowana, dzięki czemu możemy przekazywać Państwu aktualnie i starannie wybrane informacje, które mogą Państwa zainteresować, niemniej jednak może to spowodować, że dostawcy będą przechowywać dodatkowe pliki cookies na Państwa urządzeniu, nad którymi nie mamy kontroli. W związku z tym zalecamy sprawdzanie stron internetowych takich osób trzecich i ich polityk prywatności, aby uzyskać więcej informacji o ich plikach cookies i sposobach zarządzania tymi plikami.

Pliki cookies używane na stronie www.gardenmatic.eu

Strona Internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Jeżeli zdecydują się Państwo na skorzystanie z linku do strony internetowej osoby trzeciej, prosimy pamiętać, że strona ta ma własną politykę prywatności i politykę dotyczącą cookies, i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Przed przesłaniem swoich danych osobowych na taką stronę należy zapoznać się z odpowiednimi zasadami obowiązującymi podczas korzystania ze strony internetowej osoby trzeciej.

Poniżej znajdują się przykłady plików cookies używanych przez www.gardenmatic.eu, w tym szczegółowe informacje na temat ich przeznaczenia i inne informacje, które mogą okazać się przydatne. Należy jednak pamiętać, że jeżeli zdecydują się Państwo na dostęp do witryn osób trzecich za pośrednictwem strony www.gardenmatic.eu, poniższa lista plików cookies nie stanowi wyczerpującego wykazu.

Google Analytics

Itp.

Kontakt

Pytania, uwagi i prośby dotyczące niniejszej Polityki są mile widziane i prosimy je kierować do Gardenmatic - Zeitwerk Sp. zo.o., ul. Główna 7, 82-410 Stary Targ, adres mailowy: office@gardenmatic.eu